گروه محصولات

بادگیر INVELOX نسل جدید توربین‌های بادی

2210/1397

خلاصه

در شکل زیر اساس کار توربین‌های INVELOX نشان داده شده است . بخش اول جمع کننده جریان باد است . بخش دوم متمرکز کننده بادها از جهت های مختلف در یک جهت است . در بخش سوم با ایجاد یک حالت ونتوری ( ایتدا سطح مقطع کم می‌شود و دوباره زیاد می‌شود Venturi) سرعت باد افزایش می‌یابد . لازم به ذکر است طراحی این بخش و بخش قبلی ، موجب شده است که سیستم در سرعت بادهای کوچکتر از سیستم‌های متداول ، کارکرد داشته باشد. در بخش چهارم در جایی که سرعت باد ماکزیمم است توربین‌ها قرار می‌گیرند تا تولید انرژی الکتریکی صورت پذیرد . بخش پنج با افزایش سطح مقطع باد با سرعت کمتری دو باره به فضا باز می‌گردد.بنام خدا
در شکل زیر اساس کار توربین‌های INVELOX نشان داده شده است . بخش اول جمع کننده جریان باد است . بخش دوم متمرکز کننده بادها از جهت های مختلف در یک جهت است . در بخش سوم با ایجاد یک حالت ونتوری ( ایتدا سطح مقطع کم می‌شود و دوباره زیاد می‌شود Venturi) سرعت باد افزایش می‌یابد . لازم به ذکر است طراحی این بخش و بخش قبلی ، موجب شده است که سیستم در سرعت بادهای کوچکتر از سیستم‌های متداول ، کارکرد داشته باشد. در بخش چهارم در جایی که سرعت باد ماکزیمم است توربین‌ها قرار می‌گیرند تا تولید انرژی الکتریکی صورت پذیرد . بخش پنج با افزایش سطح مقطع باد با سرعت کمتری دو باره به فضا باز می‌گردد.بادگیر INVELOX نسل جدید توربین‌های بادی


شرکت SheerWind سازنده سیستم INVELOX ، اعلام کرده است در یک آزمایش سه توربین را بصورت همزمان در بخش 4 بکار برده است . این آزمایش باعث افزایش بهره‌وری این سیستم شده است . با قراردادن سه توربین بجای یک توربین در این سیستم 120 درصد توان اضافی تولید شده است . چند توربین در یک INVELOX در هزینه‌های نگهداری هم باعث صرفه‌جویی می‌شود چرا که در هر دوره سرویس کافیست تنها یکی از این توربین‌ها از دسترس خارج شود و دوتای دیگر به تولید انرژی ادامه می‌دهد .
نظرات
ارسال نظر

اخبار مرتبط