گروه محصولات

دستورالعمل مراقبتی سیستم خورشیدی
پنل های فتوولتائیک

✔️ پاک کردن خاک و نخاله های موجود بر روی پنل فتوولتائیک : باید به صورت تمیز پاک شود. برای تمیز کردن فقط از آب استفاده شده و استفاده از سایر حلال ها امکان پذیر نیست

✔️ چک کردن سلامت فیزیکی و ظاهری کلیه پنل های موجود در سیستم خورشیدی: جایگزین نمودن پنل آسیب دیده با پنل سالم با همان مشخصات فنی 
 

تمیز کردن پنل خورشیدی -آموزش✔️ چک کردن کابل های شل شده در ترمینال های موجود مربوط به پنل فتوولتائیک، آرایه های فتوولتائیک و سایر موارد مشابه : محکم کردن اتصالات مربوطه 

✔️ چک کردن اتصالات کابل ها : جایگزین کردن کابل ها، در صورت نیاز 


اتصالات پنل خورشیدیمبدل خورشیدی

✔️ چک کردن قابلیت های اینورتر اعم از قابلیت قطع اتوماتیک (در صورت نبودن منبع توان شبکه) : جایگزین نمودن اینورتر در صورت وجود چنین خطایی 

✔️ چک کردن وضعیت تهویه هوا : تمیز کردن گرد و خاک و غبار موجود در سیستم تهویه هوا 

✔️ چک کردن کابل های شُل شده در ترمینال های اینورتر : محکم کردن اتصالات مربوطه

✔️ چک کردن دمای عملکرد (در صورت غیر عادی بودن) : عوض کردن آن


اینورتر خورشیدی المانیکابل ها 

✔️ چک کردن شرایط کابل ها اعم از ساییدگی ، پیچیدگی یا پارگی : عوض کردن کابل ها در صورت نیاز 

✔️ چک کردن ترمینال کابل ها جهت مشاهده علائم سوختگی، نقطه جوش یا ذوب شدگی و یا شل شدن اتصالات : محکم کردن اتصالات مربوطه یا جایگزین نمودن اقلام مربوطه در صورت نیاز


 

کابل برق خورشیدیجعبه تقسیم یا جعبه اتصالات

✔️ چک کردن ترمینال کابل ها اعم از ساییدگی و پاره شدگی و یا شل شدگی : محکم نمودن اتصالات مربوطه یا جایگزین نمودن تجهیزات مربوطه در صورت نیاز 

✔️ چک کردن برچسب نکات هشدار دهنده : جایگزین نمودن برچسب نکات هشدار دهنده در صورت لزوم

✔️ چک کردن ظاهر فیزیکی : تعویض آن


 

اقلام عایقی نیروگاه 

✔️ چک کردن قابلیت عملکرد عایق ها : جایگزین نمودن


 

سیستم زمین و ارتینگ

✔️ بررسی کردن شرایط کابل های مربوط به سیستم زمین : جایگزین نمودن در صورت لزوم


 

نیروگاه فتوولتائیک  

✔️ چک نمودن ظاهری و فیزیکی اتصالات مربوط به سیستم زمین : محکم نمودن اتصالات مربوطه 

✔️ چک کردن یکپارچگی کابل سیستم زمین : عیب یابی و جایگزین نمودن در صورت لزوم 

نیروگاه برق خورشیدی
 اتصالات فلزی استراکچر سیستم فتوولتائیک مربوط به ارت صاعقه

✔️ چک کردن شرایط اتصالات کابل : تعویض نمودن در صورت لزوم 

✔️ چک کردن و رویت ظاهری و فیزیکی اتصال کابل : محکم نمودن اتصالات مربوطه 

✔️ چک کردن یکپارچگی اتصال ارت صاعقه  : عیب یابی و تعویض کردن در صورت لزوم


منبع