گروه محصولات

مجوز احداث نیروگاه خورشیدی

قبل از پر کردن کاربرگ ها و درخواست پروانه باید :

1-محل نیروگاه مشخص گردد (زمین شخصی است یا منابع طبیعی یا شهرک صنعتی یا زمین های برق منطقه ای)

مشکلات احتمالی عدم اخذ مجوز زمین باید بررسی گردد. مانند قرار داشتن زمین در حریم راه یا قرارداشتن زمین روی زون آبی منطقه و نیاز به تغییر کاربری احتمالی زمین.

2-اتصال به شبکه: توان نیروگاه با اداره برق منطقه چک شود

3-میزان تابش خورشید و امکان سنجی فنی اولیه انجام شود

مراحل ثبت نام و صدور پروانه احداث : متقاضیان احداث نیروگاه تجدید پذیر و پاک، غیر دولتی کار برگ های مربوطه را (که از درگاه الکترونیکی سانا قابل دریافت می باشد) به همراه نامه درخواست کتبی که در آن نوع، ظرفیت و محل احداث نیروگاه مشخص شده است بانضمام مستندات مربوط  به شرکت نظیر اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی تغییرات ثبتی شرکت و مختصات ساختگاه نیروگاه را به دفتر مشارکت های بخش غیر دولتی سانا ارسال نمایند تا پروانه احداث برای ظرفیت مشخص در ساختگاه معین صادر گردد. متقاضیان می توانند نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق درگاه الکترونیکی سانا نیز اقدام نمایند.

مرحله 1 :

-مجوز محیط زیست : جهت اخذ مجوز محیط زیست با در دست داشتن پروانه احداث معتبر و معرفی نامه از سازمان انرژی های نو ایران به اداره کل حفاظت از محیط زیست محل احداث نیروگاه مراجعه نمایند.

-مجوز اتصال به شبکه : جهت اخد مجوز اتصال به شبکه با در دست داشتن پروانه احداث معتبر و معرفی نامه از سازمان انرژی های نو ایران به شرکت توزیع نیروی برق یا شرکت برق منطقه ای محل احداث نیروگاه مراجعه نمایند.

-مجوز استفاده از زمین : در صورت اجاره زمین از منابع طبیعی، جهت اخذ مجوز زمین با در دست داشتن پروانه احداث معتبر و معرفی نامه از سازمان انرژی های نو ایران به سازمان امور اراضی مراجعه نمایند و در صورت مالکیت و یا اجاره از اشخاص، مستندات مربوطه را ارائه نمایند.

مرحله 2

-مبادله قراداد : پس از اخذ مجوز های محیط زیست، اتصال به شبکه و استفاده از زمین (در صورت نیاز) قرارداد خرید بلند مدت مطابق قرارداد نمونه موجود در درگاه الکترونی سانا با متقاضی مبادله خواهد شد تا متقاضی عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه را آغاز نماید.

مرحله 3 :

-احداث نیروگاه : مدت زمان عملیات اجرایی احداث نیروگاه  حداکثر 15 ماه از زمان ابلاغ قرارداد می باشد. در صورت تاخیر، آخرین نرخ پایه مصوب وزارت نیرو در تاریخ شروع بهره برداری تجاری و یا نرخ مذکور در قرارداد هر کدام که کمتر باشد، برای دوره باقیمانده قرارداد ملاک عمل خواهد بود.

مرحله 4

بهره برداری تجاری و خرید تضمینی برق : پس از احداث و بهره برداری از نیروگاه خرید تضمینی برق طبق مفاد قرارداد انجام شده و کلیه پرداخت ها بر اساس صورتحساب ارائه شده توسط متقاضی، به صورت ریالی و ماهیانه صورت خواهد گرفت.

منبع